Fitnesscenter - Motion i Centrum

                Priser

Abonnement: 129 kr./md.   

Oprettelse 60 kr.


Ingen binding           


                                                                            Efter indmeldelse er du klar til træning.

Du bruger blot din selvvalgte pinkode til dør.

                Gebyr

Lukker du andre ind i centret, trækkes et gebyr på 250 kr.

Udleverer du din adgangskode til andre,trækkes gebyr på 500 kr.

Nyt adgangskort 50 kr.


Medlemsbetingelser

 • §1. Medlemskabet: Et medlemskab til Motion i Centrum giver via indlæsning af medlemskort/adgangskode ubegrænset adgang til træningscenteret indenfor åbningstid kl. 5.00 – 23.00. Alle medlemskaber er personlige, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskort/adgangskode opkræves et gebyr efter gældende takst. For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal medlemmet på forlangende af Motion i Centrums personale kunne fremvise billede ID. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal opdateres på medlemmets ”personlige profil” via login på www.motionicentrum.dk. Det er medlemmets ansvar, at Motion i Centrum til hver en tid har medlemmets korrekte oplysninger.

 

 • §2.Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Motion i Centrum, som udfærdiger et nyt medlemskort mod betaling af den til enhver tid gældende pris

 

 • §3.Varighed: Medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §6.

 

 • §4.Betaling: Ved oprettelse af et online medlemskab tilmeldes aftalen vores abonnementsløsning, og

der betales for indmeldelsesgebyr og prisen for den samlede aftaleperiode. Herefter bliver det næste kontingent automatisk trukket fra medlemmets kreditkort efter endt aftaleperiode. Kontingentet der automatisk trækkes, svarer til den tidligere betalte aftaleperiode. Bemærk at Motion i Centrum til enhver tid kan lave prisændringer. Medlemmer vil få tilsendt mail om ændringen. Disse ændringer vil blive varslet minimum 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i Motion i Centrum lokaler samt via hjemmeside.

 

 • §5.For sen betaling: Gennemføres den løbende ydelse ved et abonnementsmedlemskab ikke til den aftalte tid, spærres medlemskabet omgående. Dette kan skyldes manglende dækning, nyt kreditkort eller andre årsager. Hvis det skyldige beløb ikke betales senest 14 dage efter medlemskabet er blevet spærret er Motion i Centrum berettiget til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Der kan ikke trænes i Motion i Centrum igen før der igen er tegnet et nyt medlemskab inklusiv det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr.
 • §6.Opsigelse af medlemskaber: Medlemskaber kan til enhver tid opsiges. Ved opsigelse skal du følgende: Opsigelse laves via eget login på www.motionicentrum.dk.

 

 • §7.Minimums alder for at træne i Motion i Centrum er 14 år. Personer under 18 år kan ikke betale online, og skal have en forælder eller værge som anden betaler.

 

 • §8.Fremmøde: Medlemmets medlemskort holdes op foran den terminal, der er monteret på centrets hoveddør, som herefter aktiveres og giver adgang til centret eller der indtastes kode. Husk at alle medlemmer skal registrere deres fremmøde på terminalen, også selvom et andet medlem åbnede døren.

 

 • §9. Helbredstilstand og personskade: Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Motion i Centrum. Motion i Centrum tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller mangelfulde handlinger.

 

 • §10.Værdigenstande: Motion i Centrum anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Motion i Centrum bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

 

 • §11.Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Motion i Centrum personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Motion i Centrum kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.

 

 • §12.Doping: Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning, og medlemmet skal betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. Motion i Centrum videregiver oplysning om en positiv dopingprøve til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

 

 • §13.Udelukkelse af medlem: Motion i Centrum kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse fra Motion i Centrum side vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Hvis Motion i Centrum ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af personlige medlemskort, lovbrud og overtrædelse af ordensreglementet i Motion i Centrum.

 

 • §14. Ændring af medlemsbetingelser: Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringerne træder i kraft. Ændringerne varsles via opslag i Motion i Centrum lokaler samt på hjemmeside.